VŠEOBECNÉ

OBCHODNÉ PODMIENKY

I.
Základné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len„obchodné
podmienky“) sú vydané:
Andrej Varga
: 50 416 162
DIČ:1086482408
so sídlom: Veľkonecpalská 926, 97101 Prievidza
kontaktní údaje:
email​ : starttoday.sk@starttoday.sk
www.starttoday.sk
2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a
povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo
svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo
v rámci svojej podnikateľskej činosti prostredníctvom webového rozhrania
umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese
www.starttoday.sk
3. Ustanovenia obchodných podmienok sú
neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne
dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť predustanoveniami týchto obchodný
ch podmienok.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom
jazyku.

II.
Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a
jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru internetového
obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.
Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú
zobrazované v internetovom obchode.
2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového
obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť
kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.
3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s
balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením
a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď
je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na
diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na

internetové pripojenie, náklady
na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od
základnej sadzby.
2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:
prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak
vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet
kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu
umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil.
Objednávku odošle predávajúci kupujúcemu až po pripísaní finančných
prostriedkov na účet. Podmienkou platnosti objednávky je
vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie
kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
5. Bezodkladne po obdržaní objednávky
zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na
emailovú adresu, ktorú kupujúci priobjednaní zadal. Toto potvrdenie je
automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou
potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna
zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí
objednávky je doručené na emailovú
adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky
zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú
adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje
za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné
podmienky predávajúceho. Kúpna
zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú
adresu kupujúceho.
6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených
v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú
adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový
návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v
takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí
tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú
adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
7. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe
na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru
v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie
je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú
cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané
automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných
podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného
odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú
adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový
návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v

takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu
predávajúceho.

IV.
Zákaznícky účet

1. Na
základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupuj
úci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho
zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať
objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri
objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať
správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené
v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.
Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní
tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený
užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o
hľadom informácií nevyhnutných k prístupu do
jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za
prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím
osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v
prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade,
kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných
podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný
nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a
softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a
softwarového vybavenia tretích osôb.

V.
Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené
s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže
kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho SK77 1100 0000
0029 4707 0772, vedený v tatra banke.
bezhotovostne platobnou kartou
bezhotovostne prevodom na
účet predávajúcehoprostredníctvom platobnej brány….,
2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný
zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením
a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie

je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad
spojený s dodaním tovaru.
3. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány
postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických pl
atieb.
4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu
splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.
5. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci
povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň
je povinný zaevidovať prijatú tržbu u
správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do
48 hodín.
6. Tovar je kupujúcemu dodaný:
na adresu určenú kupujúcim v objednávke
7. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a
prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení
objednávky predávajúcim. V prípade, že
je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej
požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady
spojené s týmtospôsobom dopravy.
9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný
dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke,
je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na
strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom,
než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené
s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené
s iným spôsobom doručenia.
10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci
povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v
prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V
prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu
do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad
je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho.
14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru
zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane
nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím
tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prech
ádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy
mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak
neurobil.

VI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú
činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v 7 dňovej
garancií vrátenia peňazí. Musí ale udať dôvod nespokojnosti a zaslať
doklad o kúpe tréningu na adresu starttoday@starttoday.sk Peniaze
Vám vrátime najneskôr do 14 dní. Starttoday si vyhradzuje právo
nevrátiť peniaze v prípade podozrenia a zneužitia tejto garancie.
2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 7 dní
odo dňa prevzatia tovaru,
3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
o poskytovaní služieb, ak boli splnené s
jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre
odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil
kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak
došlo k úplnému poskytnutiu služby,
o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov
ochrany zdravia alebo zhygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po
dodaní porušený,
o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho
poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil ,
že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy,
v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.
4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy
musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre
odstúpenie od zmluvy.
5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový
formulár k odstúpeniu od zmluvy
poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnejzmluvy zašle kupujúci na
emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú
v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci
potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
6. Ak
odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však
do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné
prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a
to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné
prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu
tým nevzniknú ďalšie náklady.
7. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob
dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vrátipredávajúci kupujúcemu náklad
y na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu
ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je
predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než
mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený,
neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na
náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci
oprávnený jednostranne započítať proti
nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej
zmluvy z dôvodu vypredania zásob,
nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prer
ušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne
informuje kupujúceho prostredníctvom emailovejadresy
uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení
o odstúpenie od kúpnej zmluvy
všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na
základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom,
poprípade spôsobomurčeným kupujúcim.

VII.
Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru priprevzatí nemá
vady. Najmä predávajúcizodpovedá kupujúcemu, že v dobe,
kedy kupujúcitovar prevzal:
má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také
vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré
kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na
základe reklamy predávajúcim vykonanej,
sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie
predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniudohodnutej vzorky alebo predlohy, ak
bola akosťalebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

VIII.
Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú
korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú
adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci
doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú
adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.
Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu,
ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho)
riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na
žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na
ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá
možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
2. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského
oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti
príslušný Okresný úrad odbor
živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia
vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

X.
Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou
zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli,
že vzťah sa riadi právom Slovenskej
republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne z
áväzných právnych predpisov.
2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúce
muviazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.
3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k
obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných
známok, loga a ďalšieho obsahu a
prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané
kopírovať, upravovať alebo inak používať webové
stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za
chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového
obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci
nesmie pri využívaní internetového
obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívnyvplyv na jeho
prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla
jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či
neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie
súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový
obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by
bol v rozpore s jeho určením či účelom.
5. Kúpna zmluva vrátane obchodných
podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie
je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných
podmienok môže predávajúcimeniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú
dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu
účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 16.5.2019